Toekomst Leren

zelfverantwoordelijk
leerdoelgericht
gepersonaliseerd
toekomstvaardigheden
tijd- en plaatsonafhankelijk
digitale leermiddelen
begeleiding
leeractiviteiten

Leerling

De leerling staat centraal. Leerlingen op De Toekomst ambiëren allen een voetbalcarrière op topniveau. Hun dagindeling wordt gedicteerd door trainingen, wedstrijden en toernooien, en daarnaast volgen zij ook nog onderwijs op De Toekomst om een mavo-, havo- of vwo-diploma te halen. Het onderwijs en de voetbalopleiding moeten goed op elkaar aansluiten.
De Toekomst doet dit door gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.
Docenten hebben voor hun vak een pad naar het eindexamen uitgestippeld en in een leerpad vastgelegd. Met de leerdoelen die de secties in de leerpaden hebben opgeschreven kan de leerling zelfstandig de eigen leerweg vormgeven. Hij kan dan afwijken van de standaardvolgorde of het tijdpad dat in de leerpaden staat. Docenten, mentoren en andere begeleiders faciliteren dat, en het aanbod van het onderwijs (het rooster) is zodanig ingericht dat school in de verschillende leerbehoeften kan voorzien. Zo is het leerrendement optimaal en is het leren rond de behoeften van de leerling georganiseerd.
Zelfverantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor de voortgang van het leerproces ligt voor een groot deel bij de leerling. Natuurlijk draagt de school hier ook verantwoordelijkheid voor. De school doet dit door een effectief leer- en lesprogramma te verzorgen en adequate leerlingbegeleiding in een effectief georganiseerde onderwijsomgeving te geven.
De cultuur van zelfverantwoordelijkheid leeft in de gehele school, door alle organisatielagen. Iedereen is hierop aanspreekbaar: de schoolleiding neemt verantwoordelijkheid voor de school als geheel, de docenten voor het directe onderwijs en de eerstelijnsbegeleiding, de leerlingen voor hun eigen taken en leerproces.
Daarom gaat de manier waarop de leerlingen in de begeleidingssituatie (binnen en buiten de lessen) worden aangesproken altijd vanuit het gezichtspunt van het stellen van concrete, uitdagende en realistische doelen en de activiteiten om die doelen ook daadwerkelijk te halen.
Leerdoelgericht

De lesstof is beschreven in termen van leerdoelen. De leerdoelen beschrijven per beheersingsniveau (leerweg en leerjaar) duidelijk wat de leerling moet kunnen en kennen. Bij elk leerdoel is aangegeven waar de betreffende leerstof gevonden kan worden en welke oefeningen, opdrachten en testvragen gemaakt kunnen worden om de leerdoelen te behalen.
Leerlingen worden aangesproken op het behalen van de doelen. Het maken van oefeningen en opdrachten (huiswerk) is slechts een middel om het doel te behalen. Als een leerling denkt een leerdoel in voldoende mate te beheersen, volgt een formatieve toets en bij voldoende beheersing gaat de leerling verder met het volgende leerdoel.
Na het afronden van een afgebakende serie leerdoelen, volgt een summatieve toets.
Gepersonaliseerd

Leerlingen van De School van de Toekomst zijn tevens speler in de Ajax-jeugd. Dit levert voor de leerlingen voetbalverplichtingen op, waardoor het kan voorkomen dat een of enkele leerlingen enige tijd de lessen niet kunnen bezoeken.
Toch kan het leren doorgaan. Elke leerling heeft met zijn begeleider / mentor een persoonlijke planning gemaakt. Dat kan, omdat de leerpaden zo geformuleerd zijn, dat de leerdoelen voor leerlingen helder zijn.
Ook als leerlingen wel alle lessen volgens het standaardrooster bezoeken, kan elke leerling zijn eigen leerpad aanpassen aan de persoonlijke situatie. Uitgangspunt is de door de docent beschreven standaardvolgorde en -tempo. In overleg met de docent en de persoonlijke mentor van de leerling, is het mogelijk hier aanpassingen op te doen.
Toekomstvaardigheden

Naast de studie- en andere vaardigheden die in de examenprogramma's worden genoemd, komen vaardigheden die voor deze specifieke groep leerlingen van speciaal belang kunnen zijn aan de orde. Dan gaat het om vaardigheden die de leerling in specifieke situaties waarmee een topsporter in aanraking kan komen nodig zal hebben. Denk hierbij aan het omgaan met pers en sociale media (ook in de rol als influencer), omgaan met hoge verwachtingen, interviewtechnieken, enzovoort.
Tijd- en plaatsonafhankelijk

De leerpaden zijn zodanig geformuleerd, dat de leerling ook zonder expliciete aanwijzingen van de docent altijd verder kan. Het lesmateriaal en de oefeningen zijn altijd bereikbaar.
Het aanbod daarvan kan aangepast worden aan de behoefte van de leerling. Docenten zorgen ervoor dat de verduidelijking van de leerdoelen en de uitleg van de lesstof op verschillende manieren beschikbaar is.
Leerlingen krijgen binnen afzienbare tijd feedback op de gemaakte oefeningen en opdrachten.
Digitale Leermiddelen

Leerlingen werken allen met digitale middelen. Het lesmateriaal is altijd digitaal beschikbaar. Met lesmateriaal wordt, naast de methode van de bekende uitgevers, ook het materiaal dat de docent in de lessen behandelt bedoeld.
Verder wordt de voortgang van de leerlingen voor elk vak door de vakdocent in een digitaal volgsysteem bijgehouden. De persoonlijke mentor en ouders hebben inzicht in de totale voortgang zodat dit effectief in de gesprekscyclus betrokken wordt.
Begeleiding

De Toekomst biedt gepersonaliseerd onderwijs aan. Leerlingen kunnen de standaardroute aan de eigen situatie aanpassen.
Begeleiding en monitoring is hierbij erg belangrijk. De spil in de begeleiding is de persoonlijke mentor die samen met de leerling de begeleidingscyclus doorloopt.
Startgesprek
In de eerste weken van het schooljaar is er een startgesprek tussen leerling, ouders en mentor. Dan worden de doelen voor het komend cursusjaar besproken. De doelen moeten concreet, uitdagend en realistisch zijn en worden vastgelegd.
Voortgangsgesprek
Wekelijks is er een voortgangsgesprek tussen leerling en mentor. Dan worden de leerdoelen en voortgang van de afgelopen week geëvalueerd en doelen en planning voor de komende periode vastgesteld, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de leerling.
Periodegesprek
Enkele keren per jaar is er een periodegesprek, waarbij de leerling de voortgang in de afgelopen periode op weg naar de jaardoelen evalueert en doelen voor de komende periode formuleert. In de periodegesprekken wordt tevens de ontwikkeling als speler besproken. Bij het periodegesprek zijn de leerling, ouders, mentor en voetbalcoach aanwezig.
Leeractiviteiten

Leeractiviteiten zijn de lesvormen die in de lessen worden aangeboden. Welke leeractiviteit aangeboden wordt, is afhankelijk van de leerdoelen die de docent in de leerroute heeft gezet en van de behoefte van de leerlingen. We onderscheiden:
Introductie
Nieuwsgierigheid opwekken en enthousiasmeren.
Einddoel bespreken, doelgericht denken.
Planning van de lessen in de komende periode bespreken.
Instructie
Behandeling van de lesstof en uitleg van de handelingen die tot het behalen van de leerdoelen leiden. Het initiatief ligt bij de docent.
Verwerkingstijd
Leerling werkt aan de leerdoelen. Het initiatief ligt bij de leerling, de docent biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning aan de leerling.
Feedback/Toetsing
Als de leerling aangeeft dat de (sub)leerdoelen zijn behaald, volgt (in de regel formatieve) toetsing in combinatie met feedback. Als een serie leerdoelen is behaald, volgt een (in de regel summatieve) eindtoets.
Elke leerling heeft, naast het standaardrooster, de mogelijkheid om van de extra lessen gebruik te maken. Dit zal in overleg met de persoonlijke mentor gebeuren.